POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies określa zasady i technologii przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych użytkowników strony https://fixtureprof.com/. W tym dokumencie znajdziecie Państwo informacje o tym, z jakich narzędzi i technologii korzystamy i w jaki sposób zapewniamy poufność i ochronę danych osobowych.

Dlatego przed rozpoczęciem korzystania ze strony https://fixtureprof.com/ prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności i plików cookies.

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJI

Właścicielem strony internetowej https://fixtureprof.com/ i Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Worktoday Sp. z o.o, z siedzibą w Bydgoszcz, REGON 364192084, NIP 9562316919.

Jako Administrator firma dba o dane osobowe i zobowiązuje się do zapewnienia ich poufności i ochrony.

Użytkownikiem jest każda osoba, która korzysta ze strony internetowej pod domeną https://fixtureprof.com/ (dalej – Strona).

Celem niniejszej polityki prywatności i plików cookies jest informowanie użytkowników o tym, jak Administrator gromadzi, przetwarza i zapewnia ochronę danych osobowych, oraz spełnia wymogi RODO (art. 13 ust. 1 i 2, art. 24 RODO).

RODO to jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Zgodnie z treścią RODO:

– dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą (art. 4, ust. 1 RODO);

– “przetwarzanie” to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art. 4, ust. 2 RODO).

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY I PRZETWARZAMY?

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies określa zasady zbierania i przechowywania danych osobowych:

 • które są zbierane automatycznie za pomocą plików cookies (Google Analitycs)
 • które są podane przez Użytkownika, który wypełniając formularz kontaktowy wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 4 ust. 11, art. 6. ust. 1 lit. a, art. 7 RODO.

Za pomocą plików cookies automatycznie zbieramy dane, które dotyczą:

 • urządzenia i przeglądarki internetowej Użytkownika,
 • jego adresu IP i strefy czasowej
 • płci, wieku i zainteresowań.

Ponadto automatycznie zbieramy informacje:

 • o stronach lub frazach wprowadzonych w wyszukiwarce, które skierowały Użytkownika na naszą Stronę
 • o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony
 • o poszczególnych stronach, które przeglądają Użytkownicy.

Wspomniane wyżej dane statystyczne, które są zbierane za pomocą plików cookies, nie są gromadzone w sposób umożliwiający identyfikację konkretnego Użytkownika Strony (art. 11 RODO), chyba że osoba, której dane dotyczą, dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

Użytkownicy mogą odwiedzić naszą Stronę bez konieczności przekazania nam swojej tożsamości lub podania jakichkolwiek informacji, na podstawie których ktoś mógłby rozpoznać jego jako konkretną, możliwą do zidentyfikowania osobę.

Jednak przekazanie danych osobowych przez Użytkownika jest niezbędne, jeśli on chce skontaktować się z Administratorem poprzez wypełnienie formularza kontaktowego umieszczonego pod tym linkiem. W tym przypadku Użytkownik podaje takie dane osobowe jak:

– adres e-mail,

– imię,

– numer telefonu (opcjonalnie).

CELE I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Naszym nadrzędnym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa danych użytkowników. Dlatego przetwarzamy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędnie, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO.

Informacje zbierane automatycznie są wykorzystywane wyłącznie do:

–  sprawnego administrowania Stroną i identyfikacji potencjalnych przypadków nadużyć

– sporządzania danych statystycznych dotyczących korzystania z naszej Strony, w tym analizy zachowania Użytkowników na Stronie

– planowania działań marketingowych, w tym polepszenia i dopasowania treści Strony do potrzeb użytkowników oraz konfigurowania i personalizacji rekłam.

Okres przechowywania danych, które są zbierane automatycznie za pomocą Google Analytics, 2 miesiące.

Dane osobowe podane przez Użytkowników podczas wypełnienia formularza kontaktowego są wykorzystywane dla:

 • nawiązywania kontaktu mailowego lub telefonicznego na prośbę Użytkownika
 • przesyłania odpowiedzi na pytania Użytkowników oraz ofert handlowych
 • zawarcia lub wykonania zawartych umów, w tym wystawiania faktur i rachunków, rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń.

Ponadto przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika jest niezbędne w sytuacjach gdy dochodzi do roszczeń.

Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika trwa:

 • przez czas osiągnięcia poszczególnych celów lub realizacji usług
 • przez okres wymagany przepisami prawa (w razie powstania obowiązków Administratora zgodnie z prawem podatkowym, prawem handlowym).

Użytkownik może w każdym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jednak uwzględniając prawo Administratora bronić się przed roszczeniami zastrzega on prawo do przechowywania tych danych osobowych do upływu terminu przedawnienia roszczeń.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników przez Administratora odbywa się wyłącznie w tych przypadkach gdy Użytkownik wyraził na to zgodę (art. 6. ust. 1, lit. a, art. 7 RODO).

Spełniając wymogi RODO Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:

 • 6. ust. 1, lit. b RODO – do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • 6. ust. 1, lit. c RODO – do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (zwłaszcza obowiązków powstających z przepisów prawa podatkowego oraz prawa handlowego);
 • 6. ust. 1, lit. f RODO – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (chodzi o ustalenie lub obronę przed roszczeniami, zbieranie danych statystycznych w celu polepszenia usług i rozwoju Strony).

Wszelkie informacje, które gromadzimy, wykorzystujemy lub otrzymujemy, zostaną ujawnione, jeśli jest to wymagane lub zgodne z prawem,  np. w celu wywiązania się z wezwania do sądu lub podobnego postępowania prawnego oraz wówczas, gdy w dobrej wierze uznamy, że ujawnienie jest koniecznie w celu ochrony naszych praw, bezpieczeństwa Użytkownika lub bezpieczeństwa innych osób, wykrycia oszustwa lub w odpowiedzi na wezwanie organów rządowych.

JAKIE UPRAWNIENIA MAJĄ UŻYTKOWNICY STRONY?

Każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z danymi osobowymi:

 • Prawo do uzyskania informacji – art. 15 RODO.
 • Prawo do korekty danych – art. 16 RODO.
 • Prawo do usunięcia danych – art 17 RODO.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO.
 • Prawo sprzeciwu – art. 21 RODO.
 • Prawa odnoszące się do automatyzacji podejmowania decyzji i profilowania – art. 22 RODO
 • Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 7 ust. 3 RODO

Każdy Użytkownik może skorzystać z tych praw poprzez kontakt z Administratorem za pośrednictwem adresu email projektmaszyny1@gmail.com.

Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administrator zapewnia bezpieczeństwo informacji udostępnianych przez Użytkownika na serwerach komputerowych w środowisku kontrolowanym, bezpiecznym, zabezpieczonym przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem.

W ramach kontroli i nadzoru Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem danych osobowych.

 • Strona jest umieszczona na serwerze z zaawansowaną ochroną anty-DDoS, która zapewnia bezpieczeństwo Strony i wykrywanie powtarzalnych wzorców ataków
 • Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Stronę
 • Dostęp do danych osobowych użytkowników mają jedynie osoby uprawnione do ich przetwarzania
 • Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Dlatego korzystamy z serwisów Google:

 • Google Analytics – do zbierania danych statystycznych i analitycznych,
 • Gmail – dla obsługi poczty elektronicznej.

Polityka prywatności Google jest dostępna pod linkiem https://policies.google.com/privacy?hl=pl

LINKI DO INNYCH STRON

Na naszej Stronie internetowej mogą znajdować się linki do innych witryn, które nie stanowią naszej własności ani nie są przez nas nadzorowane.

Informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za inne strony internetowe ani za ich praktyki związane z ochroną prywatności. Z tego powodu zachęcamy do świadomego opuszczenia naszej strony i zapoznania się z polityką prywatności każdej strony internetowej, która może gromadzić dane osobowe.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Administrator samodzielnie wykonuje obowiązki związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

Każdy Użytkownik, który chce skontaktować się z Administratorem, aby uzyskać więcej informacji na temat niniejszej Polityki prywatności lub w jakiejkolwiek sprawie mającej związek z przetwarzaniem jego danych osobowych, może wysłać wiadomość e-mail na adres projektmaszyny1@gmail.com.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 RODO Administrator jest zobowiązany w terminie miesiąca od otrzymania wiadomości udzielić Użytkownikowi, którego dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem Użytkownika.

Data aktualizacji niniejszej Polityki prywatności i plików cookies: 20.02.2022